โรงเรียนวัดบ้านดาบ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 16
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 6 10 7 0 0 82
ร้อยละ 5.71 % 9.52 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 78.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 9 13 9 0 0 98
ร้อยละ 6.98 % 10.08 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 75.97 %

129 : 9 , 13 , 9 , 0 , 0 , 98...6.98 , 10.08 , 6.98 , 0.00 , 0.00 , 75.97 = 31 : 24.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03%

Powered By www.thaieducation.net