โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 1 6 1 0 7
ร้อยละ 16.67 % 5.56 % 33.33 % 5.56 % 0.00 % 38.89 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 16 8 10 6 0 24
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 15.63 % 9.38 % 0.00 % 37.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 2 11 0 1 26
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 26.19 % 0.00 % 2.38 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 21 11 27 7 1 57
ร้อยละ 16.94 % 8.87 % 21.77 % 5.65 % 0.81 % 45.97 %

82 : 19 , 9 , 16 , 7 , 0 , 31...23.17 , 10.98 , 19.51 , 8.54 , 0.00 , 37.80 = 51 : 62.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 54.03%

Powered By www.thaieducation.net