โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 9
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 6 2 9 0 0 45
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 14.52 % 0.00 % 0.00 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 4 3 12 0 0 27
ร้อยละ 8.70 % 6.52 % 26.09 % 0.00 % 0.00 % 58.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 14 5 25 0 0 81
ร้อยละ 11.20 % 4.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 64.80 %

79 : 10 , 2 , 13 , 0 , 0 , 54...12.66 , 2.53 , 16.46 , 0.00 , 0.00 , 68.35 = 25 : 31.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20%

Powered By www.thaieducation.net