โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 13
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 1 11 7 0 44
ร้อยละ 3.08 % 1.54 % 16.92 % 10.77 % 0.00 % 67.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 6 1 12 7 0 57
ร้อยละ 7.23 % 1.20 % 14.46 % 8.43 % 0.00 % 68.67 %

83 : 6 , 1 , 12 , 7 , 0 , 57...7.23 , 1.20 , 14.46 , 8.43 , 0.00 , 68.67 = 26 : 31.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33%

Powered By www.thaieducation.net