โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 5 4 13 1 0 99
ร้อยละ 4.10 % 3.28 % 10.66 % 0.82 % 0.00 % 81.15 %
ระดับประถมศึกษา
523
จำนวน(คน) 24 10 94 0 0 395
ร้อยละ 4.59 % 1.91 % 17.97 % 0.00 % 0.00 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 645 คน
จำนวน(คน) 29 14 107 1 0 494
ร้อยละ 4.50 % 2.17 % 16.59 % 0.16 % 0.00 % 76.59 %

645 : 29 , 14 , 107 , 1 , 0 , 494...4.50 , 2.17 , 16.59 , 0.16 , 0.00 , 76.59 = 151 : 23.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 645 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 23.41%

Powered By www.thaieducation.net