โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
117
จำนวน(คน) 5 4 9 0 0 99
ร้อยละ 4.27 % 3.42 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
515
จำนวน(คน) 21 8 96 0 1 389
ร้อยละ 4.08 % 1.55 % 18.64 % 0.00 % 0.19 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 632 คน
จำนวน(คน) 26 12 105 0 1 488
ร้อยละ 4.11 % 1.90 % 16.61 % 0.00 % 0.16 % 77.22 %

632 : 26 , 12 , 105 , 0 , 1 , 488...4.11 , 1.90 , 16.61 , 0.00 , 0.16 , 77.22 = 144 : 22.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 632 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78%

Powered By www.thaieducation.net