โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 5 3 12 0 0 98
ร้อยละ 4.24 % 2.54 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
ระดับประถมศึกษา
512
จำนวน(คน) 26 11 103 0 1 371
ร้อยละ 5.08 % 2.15 % 20.12 % 0.00 % 0.20 % 72.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630 คน
จำนวน(คน) 31 14 115 0 1 469
ร้อยละ 4.92 % 2.22 % 18.25 % 0.00 % 0.16 % 74.44 %

630 : 31 , 14 , 115 , 0 , 1 , 469...4.92 , 2.22 , 18.25 , 0.00 , 0.16 , 74.44 = 161 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 161 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56%

Powered By www.thaieducation.net