โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 4 2 1 20
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 12.90 % 6.45 % 3.23 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 10 10 7 5 5 86
ร้อยละ 8.13 % 8.13 % 5.69 % 4.07 % 4.07 % 69.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 12 12 11 7 6 106
ร้อยละ 7.79 % 7.79 % 7.14 % 4.55 % 3.90 % 68.83 %

154 : 12 , 12 , 11 , 7 , 6 , 106...7.79 , 7.79 , 7.14 , 4.55 , 3.90 , 68.83 = 48 : 31.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17%

Powered By www.thaieducation.net