โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 2 4 2 1 19
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 3.33 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 12 12 9 6 5 78
ร้อยละ 9.84 % 9.84 % 7.38 % 4.92 % 4.10 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 14 14 13 8 6 97
ร้อยละ 9.21 % 9.21 % 8.55 % 5.26 % 3.95 % 63.82 %

152 : 14 , 14 , 13 , 8 , 6 , 97...9.21 , 9.21 , 8.55 , 5.26 , 3.95 , 63.82 = 55 : 36.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.18%

Powered By www.thaieducation.net