โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 2 4 2 1 22
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 12.12 % 6.06 % 3.03 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 12 12 9 6 5 82
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 7.14 % 4.76 % 3.97 % 65.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 14 14 13 8 6 104
ร้อยละ 8.81 % 8.81 % 8.18 % 5.03 % 3.77 % 65.41 %

159 : 14 , 14 , 13 , 8 , 6 , 104...8.81 , 8.81 , 8.18 , 5.03 , 3.77 , 65.41 = 55 : 34.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.59%

Powered By www.thaieducation.net