โรงเรียนวัดมเหยงค์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 2 0 8 3 0 61
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 10.81 % 4.05 % 0.00 % 82.43 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 15 9 58 17 0 116
ร้อยละ 6.98 % 4.19 % 26.98 % 7.91 % 0.00 % 53.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 17 9 66 20 0 177
ร้อยละ 5.88 % 3.11 % 22.84 % 6.92 % 0.00 % 61.25 %

289 : 17 , 9 , 66 , 20 , 0 , 177...5.88 , 3.11 , 22.84 , 6.92 , 0.00 , 61.25 = 112 : 38.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75%

Powered By www.thaieducation.net