โรงเรียนวัดมเหยงค์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 2 0 7 3 0 61
ร้อยละ 2.74 % 0.00 % 9.59 % 4.11 % 0.00 % 83.56 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 15 9 58 17 0 116
ร้อยละ 6.98 % 4.19 % 26.98 % 7.91 % 0.00 % 53.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 17 9 65 20 0 177
ร้อยละ 5.90 % 3.13 % 22.57 % 6.94 % 0.00 % 61.46 %

288 : 17 , 9 , 65 , 20 , 0 , 177...5.90 , 3.13 , 22.57 , 6.94 , 0.00 , 61.46 = 111 : 38.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54%

Powered By www.thaieducation.net