โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 5 3 1 2 0 47
ร้อยละ 8.62 % 5.17 % 1.72 % 3.45 % 0.00 % 81.03 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 7 4 13 1 1 132
ร้อยละ 4.43 % 2.53 % 8.23 % 0.63 % 0.63 % 83.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 3 2 10 2 0 59
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 13.16 % 2.63 % 0.00 % 77.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 15 9 24 5 1 238
ร้อยละ 5.14 % 3.08 % 8.22 % 1.71 % 0.34 % 81.51 %

216 : 12 , 7 , 14 , 3 , 1 , 179...5.56 , 3.24 , 6.48 , 1.39 , 0.46 , 82.87 = 37 : 17.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.49%

Powered By www.thaieducation.net