โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 7 3 3 2 0 45
ร้อยละ 11.67 % 5.00 % 5.00 % 3.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 7 4 14 1 1 131
ร้อยละ 4.43 % 2.53 % 8.86 % 0.63 % 0.63 % 82.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 2 10 2 0 62
ร้อยละ 3.80 % 2.53 % 12.66 % 2.53 % 0.00 % 78.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 17 9 27 5 1 238
ร้อยละ 5.72 % 3.03 % 9.09 % 1.68 % 0.34 % 80.13 %

218 : 14 , 7 , 17 , 3 , 1 , 176...6.42 , 3.21 , 7.80 , 1.38 , 0.46 , 80.73 = 42 : 19.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.87%

Powered By www.thaieducation.net