โรงเรียนบ่อแร่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 6 2 3 15
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 21.43 % 7.14 % 10.71 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 2 12 2 1 48
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 18.18 % 3.03 % 1.52 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 4 1 7 1 0 20
ร้อยละ 12.12 % 3.03 % 21.21 % 3.03 % 0.00 % 60.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 7 3 25 5 4 83
ร้อยละ 5.51 % 2.36 % 19.69 % 3.94 % 3.15 % 65.35 %

94 : 3 , 2 , 18 , 4 , 4 , 63...3.19 , 2.13 , 19.15 , 4.26 , 4.26 , 67.02 = 31 : 32.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65%

Powered By www.thaieducation.net