โรงเรียนบ่อแร่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 0 7 0 0 14
ร้อยละ 27.59 % 0.00 % 24.14 % 0.00 % 0.00 % 48.28 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 0 3 11 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 8 3 24 0 0 93
ร้อยละ 6.25 % 2.34 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 72.66 %

95 : 8 , 3 , 18 , 0 , 0 , 66...8.42 , 3.16 , 18.95 , 0.00 , 0.00 , 69.47 = 29 : 30.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.34%

Powered By www.thaieducation.net