โรงเรียนบ่อแร่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 7 2 7 11
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 24.14 % 6.90 % 24.14 % 37.93 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 1 3 11 4 14 34
ร้อยละ 1.49 % 4.48 % 16.42 % 5.97 % 20.90 % 50.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 1 6 1 7 17
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 18.75 % 3.13 % 21.88 % 53.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 3 4 24 7 28 62
ร้อยละ 2.34 % 3.13 % 18.75 % 5.47 % 21.88 % 48.44 %

96 : 3 , 3 , 18 , 6 , 21 , 45...3.13 , 3.13 , 18.75 , 6.25 , 21.88 , 46.88 = 51 : 53.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56%

Powered By www.thaieducation.net