โรงเรียนวัดนางคุ่ม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 2 4 0 0 19
ร้อยละ 13.79 % 6.90 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 7 1 14 0 0 55
ร้อยละ 9.09 % 1.30 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 31
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 12 4 21 0 0 105
ร้อยละ 8.45 % 2.82 % 14.79 % 0.00 % 0.00 % 73.94 %

106 : 11 , 3 , 18 , 0 , 0 , 74...10.38 , 2.83 , 16.98 , 0.00 , 0.00 , 69.81 = 32 : 30.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06%

Powered By www.thaieducation.net