โรงเรียนวัดนางคุ่ม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 21
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 0 21 0 0 55
ร้อยละ 3.80 % 0.00 % 26.58 % 0.00 % 0.00 % 69.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 24
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 6 3 33 0 0 100
ร้อยละ 4.23 % 2.11 % 23.24 % 0.00 % 0.00 % 70.42 %

108 : 4 , 2 , 26 , 0 , 0 , 76...3.70 , 1.85 , 24.07 , 0.00 , 0.00 , 70.37 = 32 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58%

Powered By www.thaieducation.net