โรงเรียนวัดศาลาลอย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 1 6 1 0 26
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 16.22 % 2.70 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 7 11 17 3 1 102
ร้อยละ 4.96 % 7.80 % 12.06 % 2.13 % 0.71 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 10 12 23 4 1 128
ร้อยละ 5.62 % 6.74 % 12.92 % 2.25 % 0.56 % 71.91 %

178 : 10 , 12 , 23 , 4 , 1 , 128...5.62 , 6.74 , 12.92 , 2.25 , 0.56 , 71.91 = 50 : 28.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09%

Powered By www.thaieducation.net