โรงเรียนวัดศาลาลอย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 4 5 1 1 27
ร้อยละ 11.63 % 9.30 % 11.63 % 2.33 % 2.33 % 62.79 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 6 14 15 3 3 103
ร้อยละ 4.17 % 9.72 % 10.42 % 2.08 % 2.08 % 71.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 11 18 20 4 4 130
ร้อยละ 5.88 % 9.63 % 10.70 % 2.14 % 2.14 % 69.52 %

187 : 11 , 18 , 20 , 4 , 4 , 130...5.88 , 9.63 , 10.70 , 2.14 , 2.14 , 69.52 = 57 : 30.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48%

Powered By www.thaieducation.net