โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 13
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 28.00 % 0.00 % 0.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 55
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 24
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 8 0 21 0 0 92
ร้อยละ 6.61 % 0.00 % 17.36 % 0.00 % 0.00 % 76.03 %

92 : 7 , 0 , 17 , 0 , 0 , 68...7.61 , 0.00 , 18.48 , 0.00 , 0.00 , 73.91 = 24 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97%

Powered By www.thaieducation.net