โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 17
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 28.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 57
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 85.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 2 1 20 0 0 94
ร้อยละ 1.71 % 0.85 % 17.09 % 0.00 % 0.00 % 80.34 %

92 : 2 , 1 , 15 , 0 , 0 , 74...2.17 , 1.09 , 16.30 , 0.00 , 0.00 , 80.43 = 18 : 19.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.66%

Powered By www.thaieducation.net