โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 17
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 58
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 86.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 19
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 3 2 19 0 0 94
ร้อยละ 2.54 % 1.69 % 16.10 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %

91 : 2 , 1 , 13 , 0 , 0 , 75...2.20 , 1.10 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 82.42 = 16 : 17.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.34%

Powered By www.thaieducation.net