โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 4 3 13 2 0 34
ร้อยละ 7.14 % 5.36 % 23.21 % 3.57 % 0.00 % 60.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 7 3 14 2 0 51
ร้อยละ 9.09 % 3.90 % 18.18 % 2.60 % 0.00 % 66.23 %

77 : 7 , 3 , 14 , 2 , 0 , 51...9.09 , 3.90 , 18.18 , 2.60 , 0.00 , 66.23 = 26 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77%

Powered By www.thaieducation.net