โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 3 8 0 0 41
ร้อยละ 3.70 % 5.56 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 2 4 10 0 0 59
ร้อยละ 2.67 % 5.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 78.67 %

75 : 2 , 4 , 10 , 0 , 0 , 59...2.67 , 5.33 , 13.33 , 0.00 , 0.00 , 78.67 = 16 : 21.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33%

Powered By www.thaieducation.net