โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 3 3 3 0 5
ร้อยละ 17.65 % 17.65 % 17.65 % 17.65 % 0.00 % 29.41 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 8 11 15 9 0 12
ร้อยละ 14.55 % 20.00 % 27.27 % 16.36 % 0.00 % 21.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 11 14 18 12 0 17
ร้อยละ 15.28 % 19.44 % 25.00 % 16.67 % 0.00 % 23.61 %

72 : 11 , 14 , 18 , 12 , 0 , 17...15.28 , 19.44 , 25.00 , 16.67 , 0.00 , 23.61 = 55 : 76.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 76.39%

Powered By www.thaieducation.net