โรงเรียนวัดสามเรือน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.48 % 0.00 % 0.00 % 94.52 %

73 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 69...0.00 , 0.00 , 5.48 , 0.00 , 0.00 , 94.52 = 4 : 5.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.48%

Powered By www.thaieducation.net