โรงเรียนวัดเทพคันธาราม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 4
ร้อยละ 22.22 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 8 1 8 0 0 26
ร้อยละ 18.60 % 2.33 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 60.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 10 4 8 0 0 30
ร้อยละ 19.23 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 57.69 %

52 : 10 , 4 , 8 , 0 , 0 , 30...19.23 , 7.69 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 57.69 = 22 : 42.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31%

Powered By www.thaieducation.net