โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 15
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 10 0 30 0 0 37
ร้อยละ 12.99 % 0.00 % 38.96 % 0.00 % 0.00 % 48.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 14 0 34 0 0 52
ร้อยละ 14.00 % 0.00 % 34.00 % 0.00 % 0.00 % 52.00 %

100 : 14 , 0 , 34 , 0 , 0 , 52...14.00 , 0.00 , 34.00 , 0.00 , 0.00 , 52.00 = 48 : 48.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00%

Powered By www.thaieducation.net