โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 17
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 0 23 0 0 52
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 29.87 % 0.00 % 0.00 % 67.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 4 0 27 0 0 69
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 27.00 % 0.00 % 0.00 % 69.00 %

100 : 4 , 0 , 27 , 0 , 0 , 69...4.00 , 0.00 , 27.00 , 0.00 , 0.00 , 69.00 = 31 : 31.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00%

Powered By www.thaieducation.net