โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 18
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 7 0 19 0 0 50
ร้อยละ 9.21 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 65.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 9 0 22 0 0 68
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 68.69 %

99 : 9 , 0 , 22 , 0 , 0 , 68...9.09 , 0.00 , 22.22 , 0.00 , 0.00 , 68.69 = 31 : 31.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.31%

Powered By www.thaieducation.net