โรงเรียนวัดสะตือ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 2 7 4 7 38
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 11.67 % 6.67 % 11.67 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 6 6 23 12 17 53
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 19.66 % 10.26 % 14.53 % 45.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 8 8 30 16 24 91
ร้อยละ 4.52 % 4.52 % 16.95 % 9.04 % 13.56 % 51.41 %

177 : 8 , 8 , 30 , 16 , 24 , 91...4.52 , 4.52 , 16.95 , 9.04 , 13.56 , 51.41 = 86 : 48.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 48.59%

Powered By www.thaieducation.net