โรงเรียนวัดสะตือ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 8 1 5 9 6 27
ร้อยละ 14.29 % 1.79 % 8.93 % 16.07 % 10.71 % 48.21 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 6 7 11 13 18 60
ร้อยละ 5.22 % 6.09 % 9.57 % 11.30 % 15.65 % 52.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 14 8 16 22 24 87
ร้อยละ 8.19 % 4.68 % 9.36 % 12.87 % 14.04 % 50.88 %

171 : 14 , 8 , 16 , 22 , 24 , 87...8.19 , 4.68 , 9.36 , 12.87 , 14.04 , 50.88 = 84 : 49.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12%

Powered By www.thaieducation.net