โรงเรียนวัดหัวหิน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 55
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 8.06 % 1.61 % 0.00 % 88.71 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 2 3 15 6 0 96
ร้อยละ 1.64 % 2.46 % 12.30 % 4.92 % 0.00 % 78.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 3 3 20 7 0 151
ร้อยละ 1.63 % 1.63 % 10.87 % 3.80 % 0.00 % 82.07 %

184 : 3 , 3 , 20 , 7 , 0 , 151...1.63 , 1.63 , 10.87 , 3.80 , 0.00 , 82.07 = 33 : 17.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.93%

Powered By www.thaieducation.net