โรงเรียนวัดหัวหิน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 58
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 1.64 % 1.64 % 0.00 % 95.08 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 4 3 14 0 0 102
ร้อยละ 3.25 % 2.44 % 11.38 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 5 3 15 1 0 160
ร้อยละ 2.72 % 1.63 % 8.15 % 0.54 % 0.00 % 86.96 %

184 : 5 , 3 , 15 , 1 , 0 , 160...2.72 , 1.63 , 8.15 , 0.54 , 0.00 , 86.96 = 24 : 13.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04%

Powered By www.thaieducation.net