โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 10
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 34
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 44
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %

58 : 4 , 0 , 10 , 0 , 0 , 44...6.90 , 0.00 , 17.24 , 0.00 , 0.00 , 75.86 = 14 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net