โรงเรียนวัดสฎางค์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 10
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 3 1 17 0 0 38
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 28.81 % 0.00 % 0.00 % 64.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 6 1 17 0 0 48
ร้อยละ 8.33 % 1.39 % 23.61 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

72 : 6 , 1 , 17 , 0 , 0 , 48...8.33 , 1.39 , 23.61 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 24 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net