โรงเรียนวัดบัวงาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 9
ร้อยละ 35.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 31
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 82
ร้อยละ 6.32 % 1.05 % 6.32 % 0.00 % 0.00 % 86.32 %

59 : 5 , 1 , 2 , 0 , 0 , 51...8.47 , 1.69 , 3.39 , 0.00 , 0.00 , 86.44 = 8 : 13.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68%

Powered By www.thaieducation.net