โรงเรียนวัดบัวงาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 9
ร้อยละ 35.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 31
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 80
ร้อยละ 6.45 % 1.08 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 86.02 %

57 : 5 , 1 , 2 , 0 , 0 , 49...8.77 , 1.75 , 3.51 , 0.00 , 0.00 , 85.96 = 8 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.98%

Powered By www.thaieducation.net