โรงเรียนวัดหันตรา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 3 3 7 1 1 108
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 5.69 % 0.81 % 0.81 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
335
จำนวน(คน) 33 4 27 2 2 267
ร้อยละ 9.85 % 1.19 % 8.06 % 0.60 % 0.60 % 79.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 458 คน
จำนวน(คน) 36 7 34 3 3 375
ร้อยละ 7.86 % 1.53 % 7.42 % 0.66 % 0.66 % 81.88 %

458 : 36 , 7 , 34 , 3 , 3 , 375...7.86 , 1.53 , 7.42 , 0.66 , 0.66 , 81.88 = 83 : 18.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 458 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12%

Powered By www.thaieducation.net