โรงเรียนวัดหันตรา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 3 3 8 1 3 102
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 6.67 % 0.83 % 2.50 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
341
จำนวน(คน) 33 5 27 2 2 272
ร้อยละ 9.68 % 1.47 % 7.92 % 0.59 % 0.59 % 79.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 461 คน
จำนวน(คน) 36 8 35 3 5 374
ร้อยละ 7.81 % 1.74 % 7.59 % 0.65 % 1.08 % 81.13 %

461 : 36 , 8 , 35 , 3 , 5 , 374...7.81 , 1.74 , 7.59 , 0.65 , 1.08 , 81.13 = 87 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 461 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87%

Powered By www.thaieducation.net