โรงเรียนวัดหันตรา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 5 3 7 0 2 103
ร้อยละ 4.17 % 2.50 % 5.83 % 0.00 % 1.67 % 85.83 %
ระดับประถมศึกษา
336
จำนวน(คน) 35 5 30 2 0 264
ร้อยละ 10.42 % 1.49 % 8.93 % 0.60 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
456
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 456
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 912 คน
จำนวน(คน) 40 8 37 2 2 823
ร้อยละ 4.39 % 0.88 % 4.06 % 0.22 % 0.22 % 90.24 %

456 : 40 , 8 , 37 , 2 , 2 , 367...8.77 , 1.75 , 8.11 , 0.44 , 0.44 , 80.48 = 89 : 19.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 912 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76%

Powered By www.thaieducation.net