โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 1 4 5 5 25
ร้อยละ 9.09 % 2.27 % 9.09 % 11.36 % 11.36 % 56.82 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 12 3 17 15 20 58
ร้อยละ 9.60 % 2.40 % 13.60 % 12.00 % 16.00 % 46.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 0 14 0 14 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.72 % 0.00 % 17.72 % 64.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 16 4 35 20 39 134
ร้อยละ 6.45 % 1.61 % 14.11 % 8.06 % 15.73 % 54.03 %

169 : 16 , 4 , 21 , 20 , 25 , 83...9.47 , 2.37 , 12.43 , 11.83 , 14.79 , 49.11 = 86 : 50.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.97%

Powered By www.thaieducation.net