โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 1 4 5 6 23
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 9.30 % 11.63 % 13.95 % 53.49 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 12 3 18 15 22 55
ร้อยละ 9.60 % 2.40 % 14.40 % 12.00 % 17.60 % 44.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 0 15 0 15 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.99 % 0.00 % 18.99 % 62.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 16 4 37 20 43 127
ร้อยละ 6.48 % 1.62 % 14.98 % 8.10 % 17.41 % 51.42 %

168 : 16 , 4 , 22 , 20 , 28 , 78...9.52 , 2.38 , 13.10 , 11.90 , 16.67 , 46.43 = 90 : 53.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58%

Powered By www.thaieducation.net