โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 27
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 9 4 18 1 0 53
ร้อยละ 10.59 % 4.71 % 21.18 % 1.18 % 0.00 % 62.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
123 คน
จำนวน(คน) 13 4 25 1 0 80
ร้อยละ 10.57 % 3.25 % 20.33 % 0.81 % 0.00 % 65.04 %

123 : 13 , 4 , 25 , 1 , 0 , 80...10.57 , 3.25 , 20.33 , 0.81 , 0.00 , 65.04 = 43 : 34.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.96%

Powered By www.thaieducation.net