โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 3 2 1 0 21
ร้อยละ 3.57 % 10.71 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 9 18 3 3 69
ร้อยละ 6.42 % 8.26 % 16.51 % 2.75 % 2.75 % 63.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 3 2 10 0 1 41
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 17.54 % 0.00 % 1.75 % 71.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 11 14 30 4 4 131
ร้อยละ 5.67 % 7.22 % 15.46 % 2.06 % 2.06 % 67.53 %

137 : 8 , 12 , 20 , 4 , 3 , 90...5.84 , 8.76 , 14.60 , 2.92 , 2.19 , 65.69 = 47 : 34.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47%

Powered By www.thaieducation.net