โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 3 3 1 0 21
ร้อยละ 3.45 % 10.34 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 8 9 22 3 3 65
ร้อยละ 7.27 % 8.18 % 20.00 % 2.73 % 2.73 % 59.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 2 13 0 1 37
ร้อยละ 7.02 % 3.51 % 22.81 % 0.00 % 1.75 % 64.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 13 14 38 4 4 123
ร้อยละ 6.63 % 7.14 % 19.39 % 2.04 % 2.04 % 62.76 %

139 : 9 , 12 , 25 , 4 , 3 , 86...6.47 , 8.63 , 17.99 , 2.88 , 2.16 , 61.87 = 53 : 38.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.24%

Powered By www.thaieducation.net