โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 4 6 11 0 0 27
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 22.92 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 4 8 11 0 0 38
ร้อยละ 6.56 % 13.11 % 18.03 % 0.00 % 0.00 % 62.30 %

61 : 4 , 8 , 11 , 0 , 0 , 38...6.56 , 13.11 , 18.03 , 0.00 , 0.00 , 62.30 = 23 : 37.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70%

Powered By www.thaieducation.net