โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 2 0 5 3 0 86
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 5.21 % 3.13 % 0.00 % 89.58 %
ระดับประถมศึกษา
318
จำนวน(คน) 4 10 20 2 0 282
ร้อยละ 1.26 % 3.14 % 6.29 % 0.63 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
125
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 115
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 539 คน
จำนวน(คน) 6 10 35 5 0 483
ร้อยละ 1.11 % 1.86 % 6.49 % 0.93 % 0.00 % 89.61 %

414 : 6 , 10 , 25 , 5 , 0 , 368...1.45 , 2.42 , 6.04 , 1.21 , 0.00 , 88.89 = 46 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 539 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39%

Powered By www.thaieducation.net